Podmínky soutěže

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Pořadatelem soutěže je AD Vending s.r.o. se sídlem Kaštanová 529/75, Brno, 620 00, IČO: 07905220 zapsaná pod spisovou značkou C 110872/KSBR u Krajského soudu v Brně (dále jako „pořadatel“). 

Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: andrea@americandrinks.com

 1. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se moh...

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Pořadatelem soutěže je AD Vending s.r.o. se sídlem Kaštanová 529/75, Brno, 620 00, IČO: 07905220 zapsaná pod spisovou značkou C 110872/KSBR u Krajského soudu v Brně (dále jako „pořadatel“). 

Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: andrea@americandrinks.com

 1. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže o 1x iPhone 15 Pro, 3x Apple Watch SE a 100x hydratační nápoj Prime, kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.
 1. Pořadatel tímto prohlašuje, že: 
 • soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook / Instagram a nijak s ní nesouvisí;
 • společnosti Facebook / Instagram vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.

B. PODMÍNKY ÚČASTI

 1. Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:
 • Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky starší 18 let, mladší pouze se souhlasem zákonného zástupce (každá takováto osoba dále jen „Účastník soutěže”) 
 1. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.
 1. Podmínkou účasti v soutěži je zakoupení hydratačního nápoje Prime v umístěného v prodejních automatech umístěných na území České republiky. Umístění našich prodejních automatů naleznete na instagramu americandrinks_

C. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

 1. Soutěžící se soutěže může zapojit od zveřejnění příspěvku o konání soutěže do 31.06.2024. Výherci můžou své výhry uplatnit do 15.7.2024 na adrese Sokolova 631/2B, Brno, 619 00.
 1. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:
 • o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo
 • nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo
 • v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele. 
 1. Soutěž má 104 výherců, z nichž získá 1 x výherce iPhone 15 pro, 3x výherci Apple Watch SE, 100x výherci hydratační nápoj Prime. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.
 1. Výherci soutěže vyhrají ceny náhodně, dle umístění v prodejních automatech AmericanDrinks na území České republiky. 
 1. Po naleznutí výherního symbolu pod samolepkou tento výherce kontaktuje pořadatele takto: napíše mu zprávu na Instagram / Facebook či email a domluví se s ním na vyzvednutí výhry. Pokud se výherce pořadateli tímto způsobem nepřihlásí do 15.7.2024 výhru si ponechá pořadatel.
 1. Pokud výherce výhru odmítne, provede pořadatel do 3 dní dodatečné umístění znaku na další z hydratačních nápojů značky Prime a tuto skutečnost oznámí pomocí sociálních sítí. 
 1. Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. 
 1. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.

D. OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA

 1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.

 1. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:
 • pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti Facebook / Instagram, emailovou a doručovací adresu a telefonní číslo (u výherců);
 • pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;
 • právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);
 • pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);
 • pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžících předat pouze smluvním partnerům, kteří s ním spolupracují na soutěži, případně smluvním partnerům, kteří pro pořadatele zajišťují marketingové, IT, účetní a právní služby;
 • soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.
 • V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.

V Brně dne 25.3.2024

More

Podmínky soutěže There are no products in this category.